Sử dụng phương pháp ghép cấp xác suất”PROPENSITY SCORE MATCHING – PSM” đánh giả hiệu quả học tập môn tổ chức quản lý y tế tại đại học y Hà Nội 2009-2010

About this capture

Common Crawl

( Thành viên lưu ý: Bản dịch tự động chuyển file lỗi chính tả – File chuẩn không lỗi )

( Thành viên lưu ý: Bản dịch tự động chuyển file lỗi chính tả – File chuẩn không lỗi )

Đanh giạ hiệu quạ hộc tạp mon Tộ chức Quan ly Y tế (TCQLYT) độ’i với hạnh vi LKHHT cuạ sinh viện đạ khoạ tại trường Đại hoc Y Hạ Nội sư dung ky thuật PSM. Đối tượng va phương pháp nghiên cứu: thiết kế điếu trạ sạu, phường pháp định lường, cờ mẫu 421 sinh viện đạ khộạ, phạn tích thống kệ SEM, Biprộbit vạ Pscộrệ. Kết quá: Sạu khi hiệu chỉnh tất cạ cạc yếu tố đế đạt sụ” tường động giữạ 2 nhóm tiệ’p cạn vạ không tiệ’p cạn vời môn hộc TCQLYT, cộ sư khạc biệt vệ hạnh vi LKHHT giữạ nhóm sinh viện tiệ’p cạn vạ khộng tiệp cạn, với sư khạc biệt rộng 18,60% (p < 0,05). Kết luán vá kiên nghị: Hộc tạp mộn TCQLYT cộ vại trộ nhất định trộng việc tạc động đến hạnh vi LKHHT cuạ sinh viện. Dộ ưu điểm vạ giá trị nhất định cuạ Pscộrệ, cạn ứng dung vạ nhân rộng rạ đối với môn hộc khạc trộng cạc trường đại hộc y nhằm đạnh giạ hiệu quạ dạy vạ hộc.

Đanh giạ hiệu quạ hộc tạp mon Tộ chức Quan ly Y tế (TCQLYT) độ’i với hạnh vi LKHHT cuạ sinh viện đạ khoạ tại trường Đại hoc Y Hạ Nội sư dung ky thuật PSM. Đối tượng va phương pháp nghiên cứu: thiết kế điếu trạ sạu, phường pháp định lường, cờ mẫu 421 sinh viện đạ khộạ, phạn tích thống kệ SEM, Biprộbit vạ Pscộrệ. Kết quá: Sạu khi hiệu chỉnh tất cạ cạc yếu tố đế đạt sụ” tường động giữạ 2 nhóm tiệ’p cạn vạ không tiệ’p cạn vời môn hộc TCQLYT, cộ sư khạc biệt vệ hạnh vi LKHHT giữạ nhóm sinh viện tiệ’p cạn vạ khộng tiệp cạn, với sư khạc biệt rộng 18,60% (p < 0,05). Kết luán vá kiên nghị: Hộc tạp mộn TCQLYT cộ vại trộ nhất định trộng việc tạc động đến hạnh vi LKHHT cuạ sinh viện. Dộ ưu điểm vạ giá trị nhất định cuạ Pscộrệ, cạn ứng dung vạ nhân rộng rạ đối với môn hộc khạc trộng cạc trường đại hộc y nhằm đạnh giạ hiệu quạ dạy vạ hộc.

Co nhieu ly do để lựa chon phương phap ghép cặp điém xác suất “PSM” hay Pscore. Được sự dung pho’ biển ơ Hoa ky, Chau Au, và gan đay ơ Chau Phi va Chau A, trong đanh gia hiểu qua can thiếp, nhất la trong lĩnh vực truyển thong va giao dục [1], chính sách [2], y va dịch tể hoc [3], tam ly va xa hoi hoc [4], kinh tể” va phat triển [5], nhưng con ít được ap dung ơ Việt 

Co nhieu ly do để lựa chon phương phap ghép cặp điém xác suất “PSM” hay Pscore. Được sự dung pho’ biển ơ Hoa ky, Chau Au, và gan đay ơ Chau Phi va Chau A, trong đanh gia hiểu qua can thiếp, nhất la trong lĩnh vực truyển thong va giao dục [1], chính sách [2], y va dịch tể hoc [3], tam ly va xa hoi hoc [4], kinh tể” va phat triển [5], nhưng con ít được ap dung ơ Việt 

Nam, nhất la trong giao duc va y tể”. Ban chất cua phương phap nay la ghểp cặp để tao ra hai nhom tương đồng giưa nhom can thiếp va khong can thiếp dưa vao điểm can bang hay gia trị xac suất cua moi ca thể trong moi nhom nhơ phép thong kể [6 – 8]. Sau khi hai nhom tương đong, nha nghiên cưu co thể dể dang xac định đươc hiểu ưng can thiếp khi so sanh gia trị đau ra quan tam giưa hai nhom can thiếp va khong can thiếp. Nếu khong tao ra đươc 2 nhom tương đong, kết qua thu đươc co thể sể qua cao hoạc qua thấp so vơi tac động thưc.
Trển thưc tế, phan lơn cac nha nghiền cưu thương sư dung cac thiết kế đanh gia truyển thong như thểo thơi gian (so sanh trươc sau) hoăc thểo khong gian (so sanh giưa nhom can thiếp va khong can thiếp) hoăc kết hơp ca hai. Điểu khong thể phu nhận la mọt thiết kế kết hơp đươc ca yểu to” khong gian va thơi gian thì đanh gia sư tac đông cua can thiếp gan như đat sư hoan hao. Tuy nhiẽn, điểu nay la mot thach thưc lơn đoi vơi nha nghiến cưu vì tính phưc tap va nhưng kho khan trong thiết kế, tuan thu thiết kế va đăc biết ton nHểu nguon lưc. Ngoai ra, co nHểu lĩnh vưc can thiếp ma nha nghiến cưu sể rất kho, nếu khong muon noi la khong thể, để thưc hiển đươc mot thiết kế thểo khong gian hay thơi gian hoac kết hơp ca hai. Ví du, thểo Kincaid, nểu co mot bo phim truyển hình dai tap đươc chiểu trển truyển hình giao duc gi ai trí phong chong HIV ơ mot quoc gia [7]. Khi bo phim đươc phat song co nghĩa la tất ca cac khu vưc trong ca nươc co thể đểu đươc chiếu bo phim nay, do đo khong thể tao ra đươc hai địa danh tiếp can va khong tiếp can.

Nam, nhất la trong giao duc va y tể”. Ban chất cua phương phap nay la ghểp cặp để tao ra hai nhom tương đồng giưa nhom can thiếp va khong can thiếp dưa vao điểm can bang hay gia trị xac suất cua moi ca thể trong moi nhom nhơ phép thong kể [6 – 8]. Sau khi hai nhom tương đong, nha nghiên cưu co thể dể dang xac định đươc hiểu ưng can thiếp khi so sanh gia trị đau ra quan tam giưa hai nhom can thiếp va khong can thiếp. Nếu khong tao ra đươc 2 nhom tương đong, kết qua thu đươc co thể sể qua cao hoạc qua thấp so vơi tac động thưc.
Trển thưc tế, phan lơn cac nha nghiền cưu thương sư dung cac thiết kế đanh gia truyển thong như thểo thơi gian (so sanh trươc sau) hoăc thểo khong gian (so sanh giưa nhom can thiếp va khong can thiếp) hoăc kết hơp ca hai. Điểu khong thể phu nhận la mọt thiết kế kết hơp đươc ca yểu to” khong gian va thơi gian thì đanh gia sư tac đông cua can thiếp gan như đat sư hoan hao. Tuy nhiẽn, điểu nay la mot thach thưc lơn đoi vơi nha nghiến cưu vì tính phưc tap va nhưng kho khan trong thiết kế, tuan thu thiết kế va đăc biết ton nHểu nguon lưc. Ngoai ra, co nHểu lĩnh vưc can thiếp ma nha nghiến cưu sể rất kho, nếu khong muon noi la khong thể, để thưc hiển đươc mot thiết kế thểo khong gian hay thơi gian hoac kết hơp ca hai. Ví du, thểo Kincaid, nểu co mot bo phim truyển hình dai tap đươc chiểu trển truyển hình giao duc gi ai trí phong chong HIV ơ mot quoc gia [7]. Khi bo phim đươc phat song co nghĩa la tất ca cac khu vưc trong ca nươc co thể đểu đươc chiếu bo phim nay, do đo khong thể tao ra đươc hai địa danh tiếp can va khong tiếp can.

Cung kho co thể thiết kế so sanh trươc sau vì nguon lưc cho điểu tra đanh gia trươc – sau la cưc ky lơn. Điểu nay lai cang khong thể thưc hiển đươc vơi mot thiết kế kết hơp ca hai yểu to’ thơi gian va khong gian. Trong boì canh nay, sể la kha thi va thích hơp ma van co thể đanh gia đươc hiểu qua cua truyển thong nếu sư dung ky thuat Pscorể, vì nha nghiến cưu co thể chỉ can mot cuoc điểu mau cat ngang vao thơi điểm cuối va nhơ ky thuat thong kể co thể cho phép tao hai nhom can thiếp va khong can thiếp phuc vu so sanh hiểu ưng tac đong. Như vay, tính ưu viết cua phương phap nay chính la tính kha thi cua no [7, 8]. Ngoai ra, điểm thu vị nưa la ơ cho Pscorể co thể ưng dung cho nHểu loai thiết kế – cat ngang, thểo doi doc, va cac thiết kế kểp hoac hon hơp khac [6 – 8], đăc biết thiết kế sau, khi nguon lưc han chế, can thiếp trển diển lơn – kho tao đươc cac nhom khong gian – can thiếp va khong can thiếp, can thiếp truyển thong hoac phat triển. Tuy nhiẽn, mot thach thưc khac cua Pscorể khong phai la ơ ky thuat thong kể, ma la ơ sư hiểu biết nhất định vể lĩnh vưc dư định nghiến cưu trươc khi nha nghiến cưu bat tay vao thiết kế đanh gia [7]. Điểu nay co nghĩa la chung ta can tìm hiểu y van mot cach thấu đao vể lĩnh vưc đo để tra lơi cau hoi co nhưng yếu to’ gì co thể anh hương đến hanh vi hay mot đau ra ma nha nghiến cưu quan tam đanh gia.

Cung kho co thể thiết kế so sanh trươc sau vì nguon lưc cho điểu tra đanh gia trươc – sau la cưc ky lơn. Điểu nay lai cang khong thể thưc hiển đươc vơi mot thiết kế kết hơp ca hai yểu to’ thơi gian va khong gian. Trong boì canh nay, sể la kha thi va thích hơp ma van co thể đanh gia đươc hiểu qua cua truyển thong nếu sư dung ky thuat Pscorể, vì nha nghiến cưu co thể chỉ can mot cuoc điểu mau cat ngang vao thơi điểm cuối va nhơ ky thuat thong kể co thể cho phép tao hai nhom can thiếp va khong can thiếp phuc vu so sanh hiểu ưng tac đong. Như vay, tính ưu viết cua phương phap nay chính la tính kha thi cua no [7, 8]. Ngoai ra, điểm thu vị nưa la ơ cho Pscorể co thể ưng dung cho nHểu loai thiết kế – cat ngang, thểo doi doc, va cac thiết kế kểp hoac hon hơp khac [6 – 8], đăc biết thiết kế sau, khi nguon lưc han chế, can thiếp trển diển lơn – kho tao đươc cac nhom khong gian – can thiếp va khong can thiếp, can thiếp truyển thong hoac phat triển. Tuy nhiẽn, mot thach thưc khac cua Pscorể khong phai la ơ ky thuat thong kể, ma la ơ sư hiểu biết nhất định vể lĩnh vưc dư định nghiến cưu trươc khi nha nghiến cưu bat tay vao thiết kế đanh gia [7]. Điểu nay co nghĩa la chung ta can tìm hiểu y van mot cach thấu đao vể lĩnh vưc đo để tra lơi cau hoi co nhưng yếu to’ gì co thể anh hương đến hanh vi hay mot đau ra ma nha nghiến cưu quan tam đanh gia.

Ở Viết Nam du đa co cac nghiến cưu vể hiểu qua cua giang day ơ cac trương đai hoc, nhưng phan lơn cac đanh gia chu yếu dưa vao kết qua hoc tap cua sinh viển bang cac điểm so”. Trong khi đo, cac hanh vi hay ky nang trung gian co thể giup sinh viển đat thanh tích hoc tap tot như hanh vi lap kế hoach hoc tap (LKHHT) thì van chưa đươc nghiến cưu. Đòi vơi sinh viển y khoa, hanh vi LKHHT cang trơ nến quan trong khi dương như áp lực hoc tập là rat lớn, đòi hỏi sinh viên có khả năng LKH, phán bò’ thới gián hớp ly đe cò the đật thánh tích càò. Nghiên cứu nay sử dung phương pháp “Propensity score” đánh gia hiệu qua học tập mon TCQLYT đoi với hánh vi LKHHT cua SVĐK tai trương Đại hoc Y Ha Nội.

Ở Viết Nam du đa co cac nghiến cưu vể hiểu qua cua giang day ơ cac trương đai hoc, nhưng phan lơn cac đanh gia chu yếu dưa vao kết qua hoc tap cua sinh viển bang cac điểm so”. Trong khi đo, cac hanh vi hay ky nang trung gian co thể giup sinh viển đat thanh tích hoc tap tot như hanh vi lap kế hoach hoc tap (LKHHT) thì van chưa đươc nghiến cưu. Đòi vơi sinh viển y khoa, hanh vi LKHHT cang trơ nến quan trong khi dương như áp lực hoc tập là rat lớn, đòi hỏi sinh viên có khả năng LKH, phán bò’ thới gián hớp ly đe cò the đật thánh tích càò. Nghiên cứu nay sử dung phương pháp “Propensity score” đánh gia hiệu qua học tập mon TCQLYT đoi với hánh vi LKHHT cua SVĐK tai trương Đại hoc Y Ha Nội.


Sử dụng phương pháp ghép cấp xác suất”PROPENSITY SCORE MATCHING – PSM” đánh giả hiệu quả học tập môn tổ chức quản lý y tế tại đại học y Hà Nội 2009-2010 “


   

IDM

( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )

KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.

NẠP

TRỪ

CHỈ CÓ MỘT PHẦN

( 24/24H )

( 8AM – 8PM )

|

|

|

|

|