Sinh lý Bệnh học Phổi Căn bản 8e ( English Ebook )

Chuyên khảo này đồng hành với cuốn sách “West – Sinh lý hô hấp” bao quát các chức năng hô hấp bình thường và tập trung vào chức năng của phổi bệnh lý.
Sinh lý bệnh phổi: Kiến thức căn bản cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các trạng thái bệnh lý của phổi, nhấn mạnh cấu trúc và chức năng.

Ấn bản lần thứ VIII được cập nhật để bao gồm các thông tin mới về phương pháp điều trị bệnh hen suyễn, các hình ảnh X quang mới và hình ảnh hiển vi, các phần mở rộng về nhiễm trùng và ung thư, giải thích kỹ lưỡng hơn cho các câu hỏi ôn tập, và một phụ lục mới tóm tắt phương trình với các tính toán mẫu.

Đây là cuốn sách ngắn gọn cần thiết cho sinh viên Y khoa cũng như các bác sĩ Nội trú Nội và các học viên sau đại học.

THÔNG TIN
Pulmonary Pathophysiology: The Essentials
John B. West MD PhD
Price: $46.95
Paperback: 208 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;
Eighth edition (February 8, 2012)
Language: English
ISBN-10: 1451107137
ISBN-13: 978-1451107135
Product Dimensions: 9 x 0.4 x 6 inches
Shipping Weight: 10.4 ounces