Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home1/zensea/public_html/thuvienykhoa.vn/connect.php on line 11
Đăng ký | Sitemap
 
Ngiên cứu tình hình suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tháng tuổi đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
 

Ngiên cứu tình hình suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tháng tuổi đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xác định y tế suy dinh dưỡng va cac yếu to' liến quan Ở trế ếm dưới 5 tuổi đong bao dan tộc thiếu sô' tai huyến Như Thanh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: điếu tra ngang 748 ba mế va trế ếm dưới 5 tuồi, đong bao cac dan tọc thiếu so tai huyến Như Thanh, nam 2007. Kêt quà vá kết luán: ty lế trế ếm suy dinh dưỡng thế can nặng/tuồi ty ế 34,4%; chiếu cao/tuoi 33,2%, can nặng/chiếu cao 6,8%; Trong đo, SDD can nặng/ tuồi đo I la 28,1%, đo II la 5,5% va đo III ty lế 0,8%. Trế ếm dan tọc MưỞng suy dinh dưỡng la 76,6%, dan toc Thai la 20,2%, dan toc Tho la 3,1%. Suy dinh dưỡng co liến quan đến các yếu to' như: ba mế co kiến thưc to't, vế thực hanh phong cho'ng suy dinh dưởng; vế thỞi gian bu sau sinh, vế thỞi gian cai sữa, mac bếnh tiếu chay, nhiếm khuan ho hap, ty lế suy dinh dưởng 49,0% Ở trế an cởm nhai, cao hởn trế an chao, bot ty ế 16,76% (p < 0,05).

Ở Viẻt Nâm, trong nhưng nâm qua nhỡ nhưng tiến bô kinh tế, xâ hôi vâ câc can thiẻp vẻ y tế, đâ nâng cao tình trang sưc khoẻ trẻ ẻm. Nâm 2004 ty lẻ suy dinh dưỡng trẻ ẻm (cân nâng/tuol) chung toân quoc lâ 26,6% đến nâm 2005 ty lẻ nây con 25,2% [6].

Như Thanh lâ huyẻn miền nui thuộc tỉnh Thanh Hoâ, co nhiẻu dân tọc sinh song vâ co nhưng nẻt riẻng. Đâc biẻt ty lẻ suy dinh dưỡng trẻ ẻm dưỡi 5 tuổi ỡ đây con cao so vỡi toân tỉnh, điểu kiẻn song con n^^u kho khân, tiếp cân câc dịch vu y tẻ' con hân chẻ', nhâm tìm câc nguyẻn nhân vâ giâi phâp phu hỡp tâng cưỡng sưc khoẻ, đâc biẻt trẻ ẻm đong bâo dân toc thiẩu số; chung toi nghiẻn cưu đẻ tâi nây vỡi mục tiêu:

Xác định ty lê suy dinh dưỡng vá các yêu tô' liên quán ơ trê êm dưới 5 tuổi đông báô dán tôc thiểu sô' tái huyên Như Thánh, tỉnh Thánh Hôá.

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Ngiên cứu tình hình suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tháng tuổi đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    DTCCS01387
Loại tài liệu
    Winzip File (.zip)
Mức phí: :
    10.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO