Đăng ký | Sitemap
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x.quang, siêu âm yà chỉ định điểu trị tắc ruột sau mổ
 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x.quang, siêu âm yà chỉ định điểu trị tắc ruột sau mổ

 

Tắc ruột sau mổ (TRSM) là một loại cấp cứu bụng hay gặp và là hình thái tắc ruột chiếm tỷ lê cao nhất của tắc ruột cơ học (TRCH) nói chung [20], [30], [35], [38], [101], [102]. TRSM chỉ loại TRCH xảy ra sau mổ và trực tiếp do cuộc mổ gây nên. TRSM không bao gồm tắc ruột do liêt ruột mà chắc chắn thế nào cũng xảy ra trong những ngày đầu sau mổ [20].

Có rất nhiều công trình nghiên cứu về TRSM, vấn đề TRSM tưởng chừng như không còn gì để nói nữa nhưng trên thực tế, tỷ lê tử vong và biến chứng hoại tử ruột do TRSM vẫn còn cao, tỷ lê điều trị phẫu thuật rất khác nhau tuỳ từng tác giả và tuỳ từng bênh viên: tại Viên Quân Y 5 Quân khu 3, từ 1983-1992 có 60 trường hợp TRSM điều trị phẫu thuật, cắt đoạn ruột 15 trường hợp (25%), tử vong 5 trường hợp (8,3%) [18]; tại Bênh viên Thừa thiên-Huế, trong số 74 trường hợp TRSM (báo cáo năm 1995), có 50 trường hợp điều trị phẫu thuật (68%), cắt đoạn ruột 8/50 trường hợp (16%) [25]; trong số 135 bênh nhân TRSM tại Viên Quân Y 103 và Bênh viên Thừa thiên- Huế (1996), có 83 trường hợp điều trị phẫu thuật (61,5%), hoại tử ruột 11/83 trường hợp (13,3%) [17]; tại Bênh viên Bắc Giang, từ 1995-1997 có 413 trường hợp TRSM, điều trị phẫu thuật 165 trường hợp (40%), cắt đoạn ruột 34/165 trường hợp (20,6%), tử vong 8/165 trường hợp (4,8%) [24]; tại Bênh viên 198 - Bộ Công an, từ 1994-2003 có 463 trường hợp TRSM, điều trị phẫu thuật 274 trường hợp (59%), cắt đoạn ruột 42/274 trường hợp (15,3%) [8]; tại Bênh viên Viêt Đức [29] chỉ riêng trong năm 2006 đã có 30 trường hợp hoại tử ruột do TRSM, trong đó chẩn đoán được tình trạng thắt nghẹt hoại tử ruột trước mổ chỉ có 26,6%.

Cho đến nay, chẩn đoán và điều trị tắc ruột chủ yếu dựa vào lâm sàng và phim X.quang. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả cho thấy chỉ có 71-90% trường hợp tắc ruột có hình ảnh mức nước - hơi trên phim X.quang chụp bụng không chuẩn bị [16], [19], [29]. [35], [80]. Nếu chỉ dựa vào lâm sàng và X.quang (XQ) thì chỉ có thể chẩn đoán được khoảng 70% trường hợp TRCH [14]. Trước đây, ống tiêu hoá được coi là phạm vi hạn chế của khám nghiêm siêu âm. Mọt số tác giả [93], [98] cho rằng siêu âm (SA) trên ruột ít có giá trị vì trong ruột có khí, ruột xếp thành nhiều lớp, vị trí các quai ruọt thay đổi theo nhu đọng. Vài thập niên trở lại đây, nhờ vào những tiến bọ trong kỹ thuật với sự ra đời của các thế hê máy siêu âm có đọ phân giải cao và hiểu biết ngày càng sâu về siêu âm, kỹ thuật siêu âm ngày càng được áp dụng rông rãi trong lâm sàng để khảo sát ống tiêu hóa [9], [40], [64], [65], [66],[69] [80]. Ogata (1994) [85], đã so sánh giá trị của SA với XQ và nhận thấy SA chẩn đoán chính xác được 89,9% trong khi XQ chỉ chẩn đoán được 78%; đối với tắc ruọt do thắt, SA chẩn đoán được 89,9% trong khi XQ chỉ chẩn đoán được 30%.

ở nước ta, đã có mọt số tác giả nghiên cứu hình ảnh siêu âm trong chẩn đoán TRSM [8], [17], [29] nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến giá trị của hình ảnh siêu âm trong viêc định hướng thái đọ xử trí, đặc biêt là viêc sử dụng siêu âm thường quy theo dõi diễn biến của bênh TRSM trong quá trình điều trị nọi khoa để chỉ định mổ.

Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài này với 2 mục tiêu:

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X.quang, siêu âm trong tắc ruột sau mổ;

2. Đánh giá kết quả chỉ định điều trị bệnh tắc ruột sau mổ tại Viện Quân Y 10S - Học viện Quân y.

 

MỤC LỤC

Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục đổ thị Danh mục hình Danh mục ảnh

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1.1. Giải phẫu bênh 3

1.2. Nguyên nhân và sinh bênh học 4

1.3. Những khó khăn trong chẩn đoán 9

1.3.1. Khó khăn trên lâm sàng 9

1.3.2. Khó khăn trong chẩn đoán hình ảnh 13

1.4. Những khó khăn trong điều trị và cách đề phòng 20

1.4.1. Khó khăn trong chỉ định điều trị 20

1.4.2. Điều trị nôi khoa 27

1.4.3. Điều trị phẫu thuật 32

2. CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúu 37

2.1. ĐỐĨ tượng nghiên cứu 37

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bênh nhân 37

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 37

2.2. Phương pháp nghiên cứu 38

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 38

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu lâm sàng 39

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu hình ảnh X.quang 40

2.2.4. Phương pháp nghiên cứu hình ảnh siêu âm 41

2.2.5. Phương pháp nghiên cứu tổn thương giải phẫu bênh và

đối chiếu với lâm sàng, X.quang, siêu âm 46

2.2.6. Quy trình nghiên cứu 48

2.2.6.1. Các tiêu chuẩn chẩn đoán 48

2.2.6.2. Nôi dung điều trị nôi khoa: 52

2.2.6.3. Nôi dung điều trị phẫu thuật: 53

2.2.7. Đánh giá kết quả điều trị: 54

2.2.8. Xử lý số liêu: 55

3. CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cúu 56

3.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm chung 56

3.2. Kết quả nghiên cứu lâm sàng 60

3.3. Kết quả nghiên cứu hình ảnh X.quang 62

3.4. Kết quả nghiên cứu hình ảnh siêu âm 63

3.5. Kết quả nghiên cứu tổn thương giải phẫu bênh và đối chiếu

với lâm sàng, X.quang, siêu âm 65

3.5.1: Đối chiếu với lâm sàng 65

3.5.2: Đối chiếu với hình ảnh X.quang 67

3.5.3: Đối chiếu với hình ảnh siêu âm 68

3.6:Kết quả điều trị □ 73

3.6.1: Kết quả chẩn đoán và chỉ định 73

3.6.2: Thời gian nằm viện^ □□□□ 73

3.6.3: Tỷ lệ điều trị bảo tồn^^^^ 74

3.6.4: Kết quả điều trị bảo tồn tồn^ □□□ 74

3.6.5: Kết quả phãu thuật^ □□□□ 74

4. CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 75

4.1. Đặc điểm chung 75

4.2. Đặc điểm lâm sàng 77

4.3. Đặc điểm hình ảnh X.quang 78

4.4. Đặc điểm hình ảnh siêu âm 81

4.4.1. Hình ảnh đặc thù của tắc ruôt cơ học trên siêu âm 81

4.4.2. Hình ảnh siêu âm tắc ruột do ruột dính vào vết mổ 82

4.4.3. Hình ảnh siêu âm vị trí tắc 85

4.4.4. Hình ảnh siêu âm tắc ruột sau mổ do thắt 91

4.4.5. Hình ảnh các yếu tố phối hợp với dính 94

4.4.6. Hình ảnh siêu âm dịch ổ bụng 96

4.5.So sánh giá trị của XQ, SA trong chẩn đoán TRSM 99

4.6. Kết quả điều trị 103

4.6.1. Điều trị bảo tổn 103

4.6.2. Điều trị phẫu thuật 109

4.6.2.1. Chỉ định phẫu thuật 109

4.6.2.2. Kết quả điều trị phẫu thuật 117

KẾT LUẬN 120

KIẾN NGHỊ 122

Danh mục các công trình nghiên cứu 123

Tài liêu tham khảo 124

Phụ lục ảnh 134

Bênh án nghiên cứu

Danh sách bênh nhân nghiên cứu

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x.quang, siêu âm yà chỉ định điểu trị tắc ruột sau mổ ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
    LA.2008.00886
Loại tài liệu
    (.pdf)
Mức phí: :
    50.000 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn để tải
   
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ DOWNLOAD IDM LÀ NGUYÊN NHÂN HỆ THỐNG TRỪ SAI ĐIỂM ( TẮT NÓ TRƯỚC KHI TẢI TÀI LIỆU )
ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC BẠN:
KHI CÓ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN NẠPTRỪ ĐIỂM, TÀI LIỆU CHỈ CÓ MỘT PHẦN XIN VUI LÒNG LIÊN HÊ BỘ PHẬN HỖ TRỢ.
HOTRO@THUVIENYKHOA.VN ( 24/24H ) - 0932.716.617 ( 8AM - 8PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY
 
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
Đăng ký | Quên mật khẩu
Ebook hay
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA LIÊN QUAN TẬP 1
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN TẠI TẬP I
Sổ tay lâm sàng - chẩn đoán và điều trị
Điện tâm đồ - từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng
Xem thêm
 
QUẢNG CÁO

 

 


Công ty thám tư ở hà nội, dịch vụ thám tử tư, dịch vụ thám tử tư hà nội